ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 
ಉತ್ತರಾಯಣದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿ.